REKISTERISELOSTE

1.Rekisterinpitäjä 

Cambridge Ohjelma Finland Oy
Alholminkatu 2
68600 Pietarsaari
Y-tunnus: 2176094-9 
info@cambridgeohjelma.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annika Rak
Alholminkatu 2
68600 Pietarsaari
Y-tunnus: 2176094-9 
annika@cambridgeohjelma.fi
044 209 0660

Rekisterin nimi                  

Cambridge Asiakastietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään Cambridge Ohjelmaan liittyviin tarkoituksiin, kuten ohjelman suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja hallinnointiin sekä ohjelman toimivuuden analysointiin ja kehittämiseen asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvaksi. Tietoja käytetään myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Rekisterissä käsiteltäviä arkaluonteisia tietoja voidaan käyttää edellä mainittuihin tarkoituksiin ainoastaan anonymisoituina. 

Lisäksi tietoja käytetään asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen, kuten asiakasviestintään ja sähköisten asiakaskirjeiden lähettämiseen, sekä markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Asiakasviestintä ja uutiskirjeet sisältävät esimerkiksi inspiroivia vinkkejä painonpudotukseen ja arjen yleiseen piristämiseen sekä muuta Cambridge ohjelmaan ja asiakkaan tavoitteisiin liittyvää sisältöä. Rekisterin sisältämien tietojen perusteella asiakasviestintää ja markkinointia voidaan kohdentaa asiakasta kiinnostavammaksi.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietotyyppejä: 

Henkilötiedot, kuten etu- ja sukunimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite) ja sukupuoli.

Cambridge Ohjelmaan osallistumiseen liittyvät tiedot, kuten pituus ja paino, liikunta- ja ravitsemustottumuksia sekä elämäntapaa koskevat tiedot, tavoitteita ja edistymistä koskevat tiedot (esim. tasotiedot), terveydentilaa koskevat tiedot, kuten tiedot allergioista, yliherkkyyksistä ja sairauksista sekä niiden hoitamisesta (esim. hoitotoimenpiteet ja lääkkeet).  Rekisteriin tallennetaan osallistujan kuvat ja muut häntä koskevat tiedot kuten esim. terveyslomake ja Arjen rutiinit-lomake.

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten toivottu yhteydenottotapa ja palveluiden käyttö esim. rekisteröityyn kohdistetut edut, tarjoukset ja kampanjat sekä niiden käyttö, tuoteostot, reklamaatiot (esim. tuotepalautukset) ja niiden hoitaminen sekä muu asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä.  

Rekisteröity voi halutessaan vaihtaa Valmentajaa. Tällaisessa tilanteessa rekisteröidyn kaikki rekisterissä olevat tiedot siirretään uudelle Valmentajalle.

Jos rekisteröidyn Valmentaja lopettaa Cambridge Ohjelman Valmentajana toimimisen, lähetetään rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot muille alueella toimiville Valmentajille yhteydenottoa varten.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot. 

Edellä yksilöityjä arkaluonteisia tietoja voidaan käsitellä vain rekisteröidyn antamalla nimenomaisella suostumuksella huomioiden kuitenkin sen, että edellä mainitut tiedot ja suostumus niiden kirjaamiseen on välttämätöntä Cambridge Ohjelman toteutukseen.

Rekisteröityjä tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on Cambridge Ohjelman tutkimuksen ja toteutuksen kannalta tarpeellista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity täyttää terveyslomakkeen, jossa hän hyväksyy ylläolevien tietojen rekisteröinnin. Terveyslomakkeelle tallennetut tiedot rekisteröidään. Rekisteröity itse toimii myös rekisterin tietolähteenä muun muassa siten, että Cambridge Ohjelman valmentaja kerää asiakkaalta tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Rekisteröity voi antaa itsestään tietoja myös rekisterinpitäjän palveluissa esim. internetin välityksellä ja muissa asiakasrajapinnoissa. Henkilötietoja voidaan päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla, kuten Cambridge Ohjelman Valmentajilla on oikeus käsitellä tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Jos asiakas jatkaa laihdutusta/painonhallintaa toisen Cambridge Valmentajan kanssa, siirtyvät hänen tietonsa uuden Valmentajan ylläpitoon.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät sähköiset tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjä lukuun henkilötietoja käsittelevillä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella, suojattua yhteyttä käyttäen. Yhteistyökumppaneiden pääsy on rajoitettu koskemaan ainoastaan yhteistyön toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja.  

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Näissä tapauksissa tiedot lähetetään rekisteröidylle kirjattuna kirjeenä. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Rekisterinpitäjä on huolehtinut siitä, että rekisteröidyn ns. unohtaminen on mahdollista.