REGISTERBESKRIVNING

1. Personuppgiftsansvarig 

Cambridge Ohjelma Finland Oy
Korsmosståget 2
68600 Jakobstad
FO-nummer: 2176094-9 
info@cambridgeohjelma.fi

2. Kontaktperson för ärenden som rör registret

Jenni Vainio
Mannerheimvägen 42
00260 Helsingfors
FO-nummer: 2176094-9 
jenni@cambridgeohjelma.fi
044 518 42 23

Registrets namn                

Cambridge Viktprogrammets kundregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används för syften som rör Cambridge Viktprogrammet, såsom planering, genomförande och administration av programmet samt analysering och utveckling av programmets effektivitet så att det så långt som möjligt motsvarar kundens behov. Uppgifterna används även för den personuppgiftsansvariges planering och utveckling av affärsverksamheten. Känsliga personuppgifter som behandlas i registret kan användas i ovanstående syften endast i anonymiserad form. 

Dessutom används personuppgifterna för att sköta kundrelationen och övrig saklig anknytning, såsom kundkommunikation och utskick av elektroniska kundbrev samt marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring. Kundkommunikationen och nyhetsbreven innehåller till exempel inspirerande bantningstips och allmänna, uppiggande tips för vardagen samt annat innehåll som rör Cambridge-programmet och kundens mål. Utifrån de personuppgifter som registret innehåller kan kundkommunikationen och marknadsföringen riktas så att den blir mer intressant för kunden.

Registrets innehåll 

I registret kan datatyper som ingår i följande grupper behandlas: 

Personuppgifter, såsom för- och efternamn, födelsetid, kontaktuppgifter (telefonnummer, postadress och e-postadress) och kön. 

Uppgifter som rör deltagande i Cambridge Viktprogrammet, såsom längd och vikt, motions- och matvanor samt uppgifter om livsstil, uppgifter om mål och framsteg (till exempel nivåuppgifter), uppgifter om hälsotillstånd, såsom allergier, överkänslighet och sjukdomar samt behandlingen av dessa (till exempel behandlingsåtgärder och mediciner).  I registret lagras deltagarens bilder och övriga uppgifter om honom eller henne, såsom hälsoformulär och formuläret Vardagsrutiner.

Uppgifter som rör kundrelationen och övrig saklig anknytning, såsom önskad kontaktmetod och användningen av tjänsterna, till exempel förmåner, erbjudanden och kampanjer som riktar sig till den registrerade och användningen av dessa, produktköp, reklamationer (till exempel produktreturer) och hanteringen av dessa samt övrig kontakt och kommunikation som rör kundrelationen och saklig anknytning.  

Den registrerade kan byta Coach om han eller hon så önskar. I en sådan situation överförs samtliga uppgifter om den registrerade som finns i registret till den nya Coachen.

Om den registrerades Coach slutar som Coach för Cambridge Viktprogrammet skickas den registrerades namn och kontaktuppgifter till andra Coacher i området så att den registrerade kan kontaktas.

Ändring av ovanstående specificerade uppgifter. 

Ovanstående specificerade känsliga uppgifter kan endast behandlas med den registrerades uttryckliga samtycke, dock med beaktande av att ovanstående uppgifter och samtycket till att registrera dem är nödvändigt för genomförandet av Cambridge Viktprogrammet.

Registrerade uppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för forskningen i och genomförandet av Cambridge Viktprogrammet.

Regelmässiga uppgiftskällor

Den registrerade fyller i ett hälsoformulär, där han eller hon godkänner registreringen av ovanstående uppgifter. De uppgifter som anges i hälsoformuläret registreras. Den registrerade själv fungerar även som registrets informationskälla bland annat så att Cambridge Viktprogrammets coach samlar in uppgifter av kunden för den personuppgiftsansvariges räkning. Den registrerade kan även lämna uppgifter om sig själv i den personuppgiftsansvariges tjänster, till exempel via internet och andra kundgränssnitt. Personuppgifterna kan även uppdateras genom myndigheter och företag som erbjuder uppdateringstjänster. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Inga uppgifter utlämnas regelmässigt från registret. Den personuppgiftsansvariges samarbetspartner, såsom Cambridge Viktprogrammets Coacher, har rätt att behandla uppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning. Om kunden fortsätter bantningen/viktkontrollen med en annan Cambridge Coach överförs hans eller hennes uppgifter till den nya Coachen.

På grund av det tekniska genomförandet av personuppgiftsbehandlingen kan en del av uppgifterna fysiskt befinna sig på externa underleverantörers servrar eller hårdvara, där de behandlas med hjälp av teknisk anslutning. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Principer för skydd av registret

De elektroniska databaser som rör registret är skyddade mot dataintrång utifrån med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem samt de uppgifter som behandlas manuellt finns i låsta utrymmen.

Endast identifierade anställda hos den personuppgiftsansvarige och den personuppgiftsansvariges

samarbetspartner som behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning har tillgång till de uppgifter som registret innehåller med personlig behörighet som den personuppgiftsansvarige har gett, genom skyddad åtkomst. Behörigheten för samarbetspartner är begränsad till att gälla endast uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av samarbetet.  

Rätt till insyn, förbuds- och korrigeringsrätt

Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter som har lagrats i registret om honom eller henne. Begäran om kontroll ska skickas till den person som sköter registerärenden, och den ska vara skriftlig och undertecknad. I dessa fall skickas uppgifterna som rekommenderat brev till den registrerade. Begäran om kontroll kan även göras personligen hos den personuppgiftsansvarige. 

Den registrerade har rätt att neka till att behandling och utlämnande av uppgifter om honom eller henne används för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt för marknadsundersökningar och enkäter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.  

Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras genom att kontakta den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade har rätt att begära att hans eller hennes uppgifter raderas från registret. Den personuppgiftsansvarige har sett till att den registrerades så kallade rätt att bli glömd kan uppfyllas.